Facility Equipment

เครื่องมือทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน

เรามีห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีองค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการใน อุตสาหกรรม และมีความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหภาพยุโรป เอเชีย

ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Facility