บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยตรงจาก การฝึกและถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงในศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ไกรทอง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล